Colofon

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
De website Routewijzer naar werk is in opdracht van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Landelijke Cliëntenraad uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, met subsidie van het Ministerie van SZW. Inhoudelijk heeft het Verwey-Jonker Instituut samengewerkt met ZINZIZ en Andriessen Arbeidsparticipatie. De technische ontwikkeling is gedaan door Creative Data webdesign.

Vragen?
Heb je vragen, tips of opmerkingen over de inhoud van de website? Stuur dan een mail naar: nynke.geertsma@wijzijnmind.nl 

Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud van onze website(s) besteden, is het mogelijk dat de daarop gepubliceerde informatie onvolledig of niet juist (meer) is. MIND Landelijk Platform is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de raadpleging van deze website(s). Via onze sites wordt toegang geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. MIND Landelijk Platform is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die sites en/of informatiebronnen.

Privacybeleid
Persoonlijke gegevens worden door MIND Landelijk Platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. MIND Landelijk Platform houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde ongevraagd aan derden verstrekken.